Hành động nhỏ nhưng đẹp!. Mong được thấy hình ảnh này tại nhiều trường hơn nữa. ❤. Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Qu